binabasa mo ang...
Looking For Love

Looking For Love — Chapter 5

 

“GOOD MORNING little cat,” masayang bati ni Resty kay Zari. Nakasuot ito ng apron habang inihahanda ang mesa. Marunong din pala magluto ang mga kapre. Sa histura nito ay mukhang kanina pa ito gising at mukhang pinaghandaan talaga ang umagahan na iyon.

“Good morning,” matabang niyang sagot.

“Let’s eat. I actually woke up early to cook these I hope you will like it.” Weird. Nanaginip pa yata ako. Pasimple niyang kinurot ang hita nang marinig ang sinabing iyon ng binata.

“Ouch!” Napangiwi siya nang maramdaman ang sakit ng ginawa sa sarili.

“Are you okay?” nag-alalang tanong nito sa kanya.

“I- I’m fine.” Just stupid. Ngali-ngali niyang idagdag. So, hindi ako nananagip? Aba, talagang may sayad lang pala sa ulo ang lalaking ito eh.

“Kumain na tayo bago pa lumamig ang mga ito,” anitong isinampay sa kitchen counter ang apron at naupo sa harap ng lamesa.

“No thanks I’m not hungry.” Baka mamaya may gayuma pa iyan, nasisira na nga ulo ko pag naaamoy ang pabango mo paano pa kaya kung kumain ako ng luto mo? Kahit kumakalam ang sikmura at nagwe-welga na ang kanyang mga alaga ay hindi yata niya gugustuhing sumabay sa lalaking pakialamero.

“Paano ka naman hindi gutom eh wala ka pa naman kinakain?” Buong pagtatakang tanong nito.

“It’s okay. Hindi ako kumakain ng umagahan,” pagsisinungaling niya kahit ang totoo ay hindi siya sanay na hindi nag-uumagahan. Muling kumalam ang tiyan niya nang maamoy ang sinangag na kanin habang naglalagay ang binata sa plato nito at sa pagkakataong iyon ay may tunog ito.

“Come here. You’re starving,” narinig niyang sabi nito.

“Hin –”

“Narinig ko na nagwawala ang mga bulate mo, so you can’t lie to me.” He grinned. Napanguso siya, ipinagkanulo siya ng sariling tiyan.

Namumula ang mukhang umupo siya sa harap nito. Talagang ginutom siya lalo na nang maamoy ang mga niluto nitong fried eggs, bacon at ham. Muling tumunog ang nagrereklamo niyang sikmura.

“Eto na kakain ka na,” natatawang sabi ng binata habang nilalagyan siya nito ng kanin at ulam sa plato. Napapahiyang yumuko siya. Kainis kang tiyan ka isa kang pahamak!

“Wala bang gayuma ‘to?” hindi niya napigilang tanong.

“What?” Tila gulat nitong tanong na hindi malaman kung matatawa o maiinis. “What the hell is gayuma?”

“B-baka mamaya kasi –”

“Kung sa tingin mo may lason ang inihanda ko mabuti pa huwag ka ng kumain.” Mabilis nitong binawi ang plato niya na kanina lang ay nilalagyan nito ng kanin. Narinig niyang muli ang pagkalam ng sikmura.

“Uy, ito naman di mabiro. Mukhang masarap nga eh.” She smiled. Gutom na siya ano! Bahala na kung may gayuma o lason pa iyan pero di na yata siya makakatagal sa paulit-ulit na pagkalam ng sikmura. Kahit ang mabangong amoy at ang gwapong mukha ng kaharap ay hindi kayang lamanan ang nagwewelga niyang tiyan. Pasimple niyang hinatak pabalik ang platong inalis nito sa kanyang harapan.

“Huwag na baka mamatay ka kasalanan ko pa,” inis nitong sabi na nagpalukot ang gwapong mukha nito habang ang isang kamay ay pinipigilan ang plato niya.

“Sorry na nga. Gutom lang ‘to, amoy pa nga lang masarap na oh,” muli niyang sabi nang mahinto ang pagkuha niya sa pagkain. Mukha namang nauto niya ito dahil binitawan nito ang plato at hinayaan siyang makuha iyon.

“Tapusin mo na iyan dahil madami pa tayong gagawin sa Thurston,” pormal na sabi ng binata na sinimulan na ding kumain.

“Yes boss.” Bibigay ka din pala eh, pasensya na gutom na talaga ako. Napangisi niyang naisaloob.

 

MASAYA si Resty ng umagang iyon, kung bakit? Hindi rin niya maintindihan.Siguro kasi ngayon lang siya may nakasalo sa umagahan mula nang magpasya ang mga magulang niyang sa ibang bansa na manirahan. But it was actually just a normal morning, he cooks breakfast for himself. Pero sa umagang iyon ay hindi lamang sa kanya ang inihanda niya, kundi para sa dalawang tao. Kung tutuusin hindi na dapat pa niyang pinagka-abalahang maghanda ng umagahan ng babaeng kuting pero hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit tila may sariling isip ang mga kamay nang magbiyak siya ng itlog upang i-prito at dalawa ang ginawa niya.

Pasimple niyang tinignan ang naghuhugas na dalaga, hindi niya naiwasan ang mga mata na dumako sa mga binti nitong nakalitaw dala ng suot na palda. Makinis at mapuputi ang pantay na kulay ng hita nito, Hindi man long legged katulad ng iba ay hindi naman ito pahuhuli pagdating sa kurba.

“Sir.” Mabilis niyang nabawi ang tingin nang tawagin siya nito.

“Yes?” aniya na kunwa ay nag-aayos ng lamesa.

“Mauna na po ako sa Thurston,” paalam nito. For awhile he thought he was talking to a different woman. Hindi ito naghanap ng pagtatalunan nila o ng anumang mapupuna. Tango lamang ang isinagot niya sa dalaga. He wanted to say that they will both go to the place together, but he never did.

Matagal nang nakaalis si Czarina pero hindi pa rin siya makakilos ng normal. What’s wrong with you man! Muling rumihistro sa balintataw niya ang mga hita ng dalaga. It was the nicest pair of legs he had ever seen. Was that the reason you are going nuts?

“Argh!” napasigaw siya sa desperasyon matapos maihilamos ang mga palad sa mukha. Nasisiraan ka na yata ng bait Resty at pati sarili mo ay kinakausap mo na. Kastigo niya sa sarili.

Matapos ayusin ang kusina ay tumungo na siya sa kanyang silid upang makapag-ayos at upang makasunod na sa Thurston. Bihis na siya nang mapadaang muli sa silid na inookupa ng dalaga. Curiosity pushed him to open the door and to check the place.

Maayos na nakatupi ang pinahigaan ng dalaga, ang mga bag nito ay mukhang hindi pa naayos mula nang dumating ay maayos namang nakalagay sa tabi ng cabinet. Napatingin siya sa lamesita sa tabi ng kamanito. Naglapat ang mga labi niya nang makita ang larawang nakapatong doon. It was Zari’s boyfriend that’s proudly smiling at the picture. May kung anong pinong kurot ang naramdaman niya sa nakita. But he never bothered to wonder what. Tila nawalan ng ganang nilisan niya ang silid ng dalaga. Hindi pa rin natatauhan ang kuting na hindi siya kayang ipagtanggol ng boyfriend niyang mabilis tumakbo palayo. Hindi niya napigilang naisaloob.

PAKANTA-KANTANG pinupunasan ni Zari ang malapad na salamin ng restaurant na nakaharap saTaallake. Kahit ilang beses siyang pinigilan ni Nitz ay hindi siya nagpapigil, ayaw niya ang walang ginagawa kundi ang magmando lamang ng tao, hindi siya sanay. Maaga pa naman kaya sigurado siyang wala pang costumer. Muli niyang sinabayan ang mp3 sa kanyang cellphone na siya niyang pinatutugtog at bumirit ng ‘Hey Soul Sister’ na siya niyang paborito habang sumasayaw sayaw. Nasa chorus na siya nang maligalig siya sa lakas ng sigaw ni Nitz.

“Ma’m Zari!” Pakiramdam ni Zari nasira na yata ang eardrum niya sa lakas na sigaw nito. Nagmamadali niyang tinanggal ang earphone sa kanyang tainga at hinarap ito.

“Sorry po,” puno ng dispensang sabi ni Nitz nang makita ang kanyang reaksiyon. “Kanina pa kasi kayo hinahanap ni sir. Napagalitan pa ako nang sabihin kong nagpupunas kayo ng salamin.” Nakangiwi ang mukha nito nang sabihin ang huli.

“Ba’t naman magagalit ang kapreng ‘yun?” hindi niya napigilan ang inis nang malamang pinagalitan nito ang dalaga dahil lang sa nagpupunas siya.

“Kapre?” napamulagat sa pagtatakang ulit ni Nitz sa sinabi niya.

“Oo, kapre,” Nakanguso niyang inilapag sa malapit na mesa ang hawak na  basahan. “Nasaan na ba ang pakialamero na ‘yun?”

“Ay ma’m ke gwapo namang kapre ni sir,” natawang sabi nito.

“Gwapo ba ‘yun? Naku Nitz ang kapre ay kapre at walang gwapong kapre kaya –”

“Sinong kapre?” malakas na tanong ni Resty na biglang sumulpot sa tabi nila.

“Ay kapre!” Halos magkapanabay nilang sigaw ni Nitz sa gulat.

“Ilang beses ko bang sasabihin sayo missConcepcionna hindi ako kapre? Pati si Nitz nahahawa na sayo.” Hindi niya mabasa ang reaksiyon sa mukha ng binata. Seryoso ito at mukhang walang planong makipagbiruan o kaya naman ay makipagdebate. “Come to my office now,” narinig niyang utos nito.

“Sus wala naman akong sinabing siya aminado naman.” Bubulong bulong niyang sabi habang nakasunod sa binata.

“What are you saying?” Naulingan niyang sabi nito.

“Ang sabi ko po ang bango niyo naman.” Natutop niya ang bibig sa nasabi at huli na para bawiin iyon. Amusement flooded Resty’s eyes. Pambihira kang kapre ka huwag mo akong tignan ng ganyan baka… baka mayakap kita!

“So, may mabango palang kapre.” He said amused while his eyes locked on hers.

“A – a – a m – may si-sinabi ba ako?” Ay sus! Ano ba! Nakakainis ka! Maligno! Hindi niya maintindihan kung bakit nagkakanda-utal utal siya. Pakiramdam niya ay may sumasapi sa kanyang masamang espiritu.

“Kung makatingin ka para akong maligno,” nailing na sabi ng binata nang hindi siya makakibo matapos ang sinabi. Hala! Maligno ka nga! Paano mo nabasa ang iniisip ko? Ibig niyang kamutin ang ulo sa kung anu anong naiisip pero pinigilan niya ang sarili. Tama na ang nagmukha siyang tanga sa harap nito.

 

CZARINA amazed Resty. Hindi malaman ni Resty kung bakit, sa anumang rason ay tuwang tuwa siya sa tuwing naiinis ito sa kanya. Ipinatawag niya ang dalaga dahil sa naisipang kondisyon upang mabawi nito ang singsing sa kanya. It was an absurd idea but he loves it and he doesn’t know why it came to his mind.

“What? Are you really out of your mind?” Kulang nalang yata ay maghisterya si Zari sa sinabi niya. Gusto niyang matawa pero pinigil niya iyon, kailangang maipakita niya sa dalaga na seryoso siya sa sinabi.

            “No,” aniyang pinanatiling seryoso ang mukha.

            “And what makes you think that I’m going to say yes to your stupid idea?” Mataray nitong sabi na nakataas ang isang kilay.

            “Because you won’t get your ring back if you say no.” He said confidently. Alam niyang may sentimental value ang singsing na iyon sa dalaga, nalaman niya iyon kay Lorie nang mag-usisa siya.

            “P’wes sayo na ang singsing na iyan! Isaksak mo sa … sa malaki mong katawan!” Pulang pula ang mukha nito sa inis pero hindi pa rin nawawala ang poise ng dalaga.

            “How could you  be so cute and poise sa kabila ng galit mo?” He couldn’t help not to say it. She looked prettier when she gets mad.

            “Ahh!” tila nauubusan ng pasensya nitong sabi habang sapo ang noo. Malamang kung may vase sa tabi nito ay ipinukpok na nito iyon sa kanya. “You can have that ring I don’t care,” matapang nitong sabi.

            “Kahit na sabihin ko sa daddy mo na binayaran mo ang mga magho-hold up sayo just to prove that your stick boyfriend can take care of you?” he have to say what he knows for her to say yes to his absurd  idea.

            “Pa-paano mo nalaman?” Bakas sa magandang mukha nito ang pagkagulat sa kanyang sinabi tila bahagya pa itong namutla.

            “Let’s just say I have my resources like Kyro and Mundo.” He shrugged. “So, are we good now?” Siguro naman sa pagkakataong iyon ay papayag na ito.

            “Why are you doing this?” tila maiiyak na sabi ni Zari. Now he felt guilty when he saw her eyes became a bit watery, but he have to stand up for what he just said. Ayaw na niya ng blind date, pagod na siyang makipagkasundo kay Mundo. He knew that somehow this absurd idea will help a lot.

            “Let’s just say that I need your help and you’re the only one that fits to do what I’m asking. Huwag ka lang ma-inlove sa akin because I can’t fall inlove right now I don’t have a heart to give.” What he said last was true. Minsan na siyang nagmahal at inihulog lamang siya noon sa isang malalim na balon. It took a year to finally made him move on somehow, but it doesn’t mean that he forgets and that he is ready to love again. Isa lang ang alam niya, natutuwa siya sa dalaga, iyon lang at walang ng iba.

 

PARANG masisiraan ng bait si Zari nang marinig ang sinabi sa kanya ni Resty. Hindi niya maintindihan kung ano bang klase ng hangin ang pumasok sa malaking katawan na may maliit na kukute nito at naisipan nitong ikulong siya sa isang kasunduan na wala siyang pagpipilian. Tama ito gagawin niya ang lahat makuha lang ang singsing na bigay ng daddy niya. Pero hindi niya akalaing kailangan niyang pumasok sa pakulo nito. Paano na si Henry? Muling pumasok sa isipan niya ang napag-usapan nila ni Resty pakiramdam niya ay sumakit bigla ang ulo niya.

“Bakit wala na bang iba na pwedeng pumatol sayo kaya ako ang naisip mo?” Gusto niyang maghisterya sa mga pinagsasabi ng lalaking kaharap. Feeling mo naman ang gwapo mo? Napangiwi siya. Oo na gwapo ka na! At feeling mo naman mai-inlove ako sa isang katulad mong kapre na conceited pa! Ampf! Juice me! Ano ba itong pinasok ko? Gusto niyang batukan ang sarili sa mga narinig mula dito.

“Ikaw lang ang naiisip kong makakatulong sa akin na pwede kong bigyan ng mga kondisyones ko.” Aba’t seryoso nga ang hudyo!  Parang gusto niyang i-umpog ang ulo nito sa pader sa narinig. Ibig sabihin pahihirapan siya nito.

“So, we are good now okay? You will be my date for a week by then maniniwala na sila Mundo that I’m fine and I don’t need his damn help by setting me up on a blind date. After that we will pretend as lovers.” Dire-diretso nitong sabi. Ay naku! Bumigay na yata lahat ng turnilyo niya sa utak sa sinabi ng kausap.

Ilang beses niyang pilit na inire-rehistro sa isip ang sinabi ng binata pero hindi na yata gumagana ang utak niya pagkatapos ng mga narinig. Ang buong akala niya ay sa pelikula, teleserye at pocketbook lang nangyayari ang mga bagay na ganito nagkakamali pala siya, dahil heto at nasa harap na niya.

“And you are really sure that I will say yes?” She said sarcastically. She can’t believe that this man is so full of himself.

“Yes. Besides I’m your boss remember?” prente itong umupo sa harap ng desk nito na tila siguradong sigurado na hindi siya makakatanggi.

“Pwede bang mag-isip muna ha? Baka nakakalimutan mo sir., may boyfriend ako?” taas kilay niyang sabi.

“Really? Then, where is he?” naghahamong sabi nito. Bullseye! Nasaan na nga ba kasi ang hinayupak niyang boyfriend at hindi man lang ito nagpaparamdam sa kanya? Hanggang ngayon din ay hindi niya makontak ang cellphone nito.

“Ano ah… ano… busy lang siya ngayon. Magkikita nga kami sa day off ko actually.” Saan naman nanggaling iyon? Ni hindi man nga lang niya nakakausap si Herny.

“I’m sure you will see him on your off Zari, and I’m sure that he will tell you what happened or else I will wring his neck,” tiim bagang nitong sabi.

Naguguluhan man sa sinabi ni Resty ay hindi na siya umimik pa. “So, we’re good now. I will not take no as an answer. You can get back to your work now,” tila balewala nitong sabi. Isa lang ang ibig sabihin ng hindi niya pag-imik, pumapayag na siya. Mukhang wala din naman siyang option kundi ang sundin ang sinabi nito.

Ang hindi niya maintindihan ay ang mga sinabi ni Resty. Paano ito nakakasigurong magkikita nga sila ni Henry sa darating na day off niya sa Linggo? Nagkausap ba ang mga ito?

About Louise

It makes me feel happy to share stories about love. Stories where we can learn about the importance of the word that makes the world keep spinning. For everyone that reads my stories; You give me more inspiration and confidence; hope, that all of us are loving and being love... Lets love life, and live with love.

Diskusyon

9 thoughts on “Looking For Love — Chapter 5

 1. Ganda talaga ng kwento ninyo po

  Posted by chary isles | Mayo 21, 2014, 7:48 umaga
 2. Thank you po sa lahat ❤ Sana magustuhan ninyo. Bukas naman po ang posting ng Chap 7 pero mst probably mga gabi kasi nag-aalaga ako kay baby 🙂

  Posted by louise | Enero 31, 2012, 11:28 hapon
 3. ay kulit nila hahahhha : )))

  Posted by Thea Jane | Enero 31, 2012, 5:49 hapon
 4. hehehe nakakainis talaga tong si resty in denial…. hehehe kakakilig…. zari naman kc si resty na piliin mo…. ok lang si henry… heheh next chap na louise…… excited kami eh…

  Posted by Vhang2 | Enero 31, 2012, 4:13 hapon
 5. nxt chap n po so cute

  Posted by mariajoyjacosalem | Enero 30, 2012, 11:00 hapon
 6. next chapter na lou.. ehehhe.. atat na atat kay fafa resty.. thanks..

  Posted by sjyo0208 | Enero 30, 2012, 8:47 hapon
 7. wla pang 6 sna ma upload agad

  Posted by gracie84 | Enero 30, 2012, 1:30 hapon
 8. Sana everyday ang posting..sobrang nkakabitin haha

  Posted by darkangel | Enero 30, 2012, 11:37 umaga
 9. huhuhuhu wla n pla aq gils…

  Posted by Prettyann29 | Enero 30, 2012, 11:02 umaga

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Enero 2012
L T M H B S L
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: