binabasa mo ang...
The Shadow of your Smile

The Shadow of Your Smile – Chapter 2

The Shadow of your Smile

The Shadow of your Smile

KAPWA napalingon sina Maycee at Yna nang maulinigan ang tinig ni Trish. Iyon ang naging hudyat upang mahinto sila mula sa pagbabangayan. Nainis naman si Maycee sa pagsingit sa eksena ng kaibigan, hindi tuloy niya napakita ang bangis niya sa babae. Pasalamat kang babae ka, nakaligtas ka pa! Napahalukipkip na lamang siya sabay taas ng isang kilay at pagkuwa’y bumaling kay Trish.

“May asungot kasing dumating eh!” asar na saad niya sa kaibigan.

Umalpas ang natutulog na galit sa katawan ni Yna nang mga sandaling iyon. Malapit na siyang masagad ng baklitang iyon pero pilit pa rin niyang kinalmado ang sarili dahil hindi naman niya intensyong gumawa ng eskandalo.

“Gusto lang naman talaga kita makausap Trish… For a friendship approach, nothing else…” turan nito.

“Sinusungkit mo ba ang best actress slot?” pagtataray pa rin ni Maycee.

“Maycee! Stop your childish act… She just only wanted to talk with me, so what’s wrong with it?” suway ni Trish sa kanya.

“Ikaw ang bahala kung magpapaniwala ka sa mga ganyang tao… Hindi ako basta-basta paloloko sa mabulaklak niyang dila…” angil pa rin niya sabay layas.

Napapailing na lamang si Trish sa inasal ng kaibigan. Agad niyang binalingan ang bisita at humungi ng paumanhin. “Pagpasensyahan mo na si Maycee ah… Minsan talaga, may pagkasaltik ang bruhildang iyon…”

“It’s okay…” pilit nitong pinasilay ang ngiti sa labi.

“Siguro sa loob na tayo mag-usap… Halika, pasok ka…” paunlak niya.

“Thanks.”

Nang makapasok na sa kabahayan ay agad na nahagip ng kanyang mga mata ang sanggol na mapayapang nakahiga sa kuna. Aliw na aliw siya sa tuwing makakakita ng baby. It is because in their house, she’s been treated like a baby. Dalawa lang silang magkapatid at siya ang bunso, that’s why she wanted to experience to be the eldest and be the one to protect her younger brother or sister.

“Sa aktuwasyon mo, halatang mahilig ka sa mga bata…” nakangiting puna ni Trish dito.

“Siguro nga… Bunso kasi ako kaya naghahanap ako ng kapatid and because of that, lagi ako ang napupunturya nila. They’re always treating me like a baby kahit pa ang tanda-tanda ko na. Kung hindi nga lang matatanda na ang magulang ko, magre-request akong bigyan nila ako ng makakalaro at saka kung…” hindi pa man niya nagagawang matapos ang sinasabi ay agad na naman umaberya si Maycee ng dada.

“Don’t even dare to try darling, kawawa sa’yo ang bata…” singit nito. At talagang may kasama pang pagtirik ng mga mata.

Again, she controlled her temper to burst. Besides, she’s not asking for his opinion. Si sabat! Hilig sumingit sa usapan nang may usapan!

“Maycee, mapuputol ko na ‘yang dila mo eh! Alam mo, mas matutuwa ako kung ipaghahanda mo na lang si Yna nang makakain.” ani Trish.

“I will never entertain that woman! Hindi niya ko serbidora!”

“Kung ayaw mo, ‘di huwag! Ang dami mo pang satsat and all those becoming offending na. Please have some manners sis!” sagad na ang pasensyang pakiusap nito sa kanya na hindi naman niya inalintana.

“I better up to make my mouth shut and for the two of you to have peace of mind… Just enjoy the show girl…” may pilyong ngiting saad niya saka hinalinhan ng isang pagak na halakhak.

Nasapo na lamang ang ni Trish ang kanyang noo. Hindi niya mawari kung bakit ba iyon nagkakaganoon. Daig pa talaga nito ang isang babae kapag may menstruation! Mabibiyak na ang ulo niya sa sakit.

“Yna, are you okay? I’m really really sorry… I didn’t expect this to happen…” pagkuwa’y baling nito sa babae.

Isang malalim na buntong-hininga muna ang kanyang pinakawalan bago nakasagot, “Hopefully, magbago ang pananaw niya sa’kin… Please believe me, ‘di ako naparito para mang-away… I really just wanted to be friends with you. Wala naman na ‘kong intensyon pang iba…” sinsero niyang ekplanasyon dito.

“I know Yna… Don’t worry, kakausapin ko ang bruhildang iyon later… Makakatikim talaga sa’kin ‘yun mamaya. So, friends?” paunlak nito sabay abot ng kamay dito.

“It’s a pleasure to be your friend. Thanks!” mainit na pagtanggap niya sa kamay na inilahad nito.

“Wait, ipaghahanda nga pala kita ng makakain… Have fun playing with my son…” nasisiyahang saad nito.

Sunud-sunod na tango na lamang ang kanyang ibinigay na sagot sa kaharap.

MALUWALHATI namang natapos ang maikli ngunit makabuluhang pag-uusap nina Yna at Trish. Nang makauwi na ang una sa bahay, tumuloy siya agad sa kanyang silid at saka ibinagsak ang katawan sa malambot niyang kama. Dinaig pa niya ang isang boksingero sa katatapos na laban.

That day for her was full of revelations. Hindi niya akalaing ang lalaking hindi nagpatulog sa kanya ng ilang gabi ay isang malaking kabaliwan. Hindi niya namalayan ang pagsungaw ng butil ng luha sa kanyang bughaw na mga mata. Bago pa man iyon umalpas sa kanyang pisngi ay maliksi niya iyong pinigilan.

“Yna Lazaro! Hindi mo dapat iniiyakan ang ganoong klase ng lalaki!” kastigo niya sa sarili.

Lumung-lumo siya sa kanyang natuklasan. He was totally different from the Michael that she met a month ago. He was not Mike anymore, but Maycee. Not a he but a she!

Kasabay ng paghihinagpis na nararamdaman ang pagflashback ng isang malagim na nakaraan na nagdulot ng dobleng pasakit sa kanyang puso.

Napagdesisyunan niya noon na ayain si Neil na lumabas. Gusto niyang magsaya at nais niyang makasalo ang kasintahan. Sa una’y tumanggi ang binata dahil may appointment daw iyon ngunit nang lumaon ay nakumbinsi niya rin iyon. Dinaan niya iyon sa paghihinampo kaya nahatak niya ang lalaki.

Hanggang sa makarating sila sa naturang resto ay ipinadama pa rin niya kung gaano siya nagtampo rito. Halata naman kasing napipilitan lang iyon e! Daig pa ng nilamukos na papel ang mukha niya nang mga sandaling iyon.

Kay tagal na niyang inaasam na mamutawi sa labi ng kasintahan ang tatlong mahikang kataga na talaga namang ibig marinig ng mga kababaihan sa kanilang nobyo. Ganoon na lang ba talaga kahirap matarok ang nais niya? 

“Oo… Sobra! Hindi ma-reach!” sagot niya sa sariling katanungan. Hindi naman kasi lingid sa kanya na magpahanggang ngayon laman pa rin ng puso nito ang dating nobya na siyang nagpapadugo ng kanyang puso. Kailan kaya mapapasakanya ng buo ang atensyon ng lalaki?

Bigla’y napadako ang kanyang tingin sa dalawang taong papasok ng resto. That woman seems familiar to her. Saan nga ba niya nakilala iyon? Nang mapagsino na’y hindi niya naiwasang napilantik ang daliri na siyang ikinakunot-noo ng kasama.

“I remember you… You’re the girl in the park, right?” baling niya sa babae, si Trish.

“Yes…” matipid na sagot nito.

“Sabi ko na nga ba e! Pwede bang dito na kayo tumabi sa’min?” pakiusap niya.

“Yna…” ingit ng nobyo.

“Mas marami mas masaya, ‘diba? Dito na lang kayo…” pamimilit pa rin niya.

“No problem… It’s a pleasure to us…” sagot ng lalake na kasama nito.

“Wow! Nakaka-inlove ang boses!” aniya sa sarili.

She was impressed by his look and mesmerized by the smile that curved his lips. Iba ang atraksyon nito na pumukaw kaagad sa kanyang damdamin. May kung anong sumiklab sa kanyang katauhan na hindi niya maisplika. Magpagayunpaman, pilit pa rin niyang pinakiharapan ng maayos ang dalawa.

“I’m Yna nga pala. Thanks for accepting my offer…” pakikipagkamay niya sa mga ito nang makalapit na iyon sa kanila.

“And I’m Neil, his boyfriend…” pagsingit ng kanyang nobyo kung saan agad namang sinegundahan ng lalakeng umagaw ng kanyang atensyon. Her boyfriend versus that strange guy that attracts her. It’s for the first time in her life to feel that way. What’s in him? Pilit niyang sinisiksik sa kanyang ulo na may nobyo siyang dapat alalahanin.

“By the way, I’m Michael, Trish’s husband… Just call me Mike…” mariing saad nito na nagpalaglag ng kanyang balikat.

“Nice meeting you Trish and Mike…” tugon niya kahit pa may parte sa kanyang puso na tumatangis.

“Please to meet you too Yna and Neil…” ani Trish.

“Baby niyo?” tanong niya.

“Yes…” maliksing sagot ni Michael.

“Nice naman… Napaka-cute… So, bagong kasal lang ba kayo?” usisang niyang muli.

“Y-Yeah…” sagot sabay tango ng babaeng kaharap.

“May balak na rin ba kayong magpakasal?” usisa ni Mike.

“Soon…” tugon ni Neil na ang mata’y nakatuon kay Trish.

“Congratulations in advance… Paano nga pala kayo nagkakilala?” patuloy pa ring usyoso ng lalaki na agad niyang tinugon.

“Kami ni Neil? Hmmm… Muntik lang naman niya kong sagasaan…” panimula ni Yna.

“Hindi ko sinasadya ‘yun noh… Ikaw kasi ‘tong hindi tumitingin sa dinadaanan e!” entra ni Neil.

“Ako pa ngayon! Ikaw kaya ‘tong mabilis magpatakbo ng sasakyan…”

“Ikaw pa rin ang may kasalanan…” bato niya.

“Ewan ko sa’yo! Sorry ahh… Ang kulit kasi ng isang ito e!” hinging paumanhin niya.

“Ako na naman ang nasisi mo…” komento ng nobyo.

“Whatever! Wait, kayo naman ang mag-share…” baling niya sa dalawang kaharap.

“We’ve met sa eroplano and then doon namin napag-alaman na parehas kaming fashion designer na mapalad na napabilang na mag-training sa Paris… Doon na nagsimula… By coincidence or destiny?” lahad ni Trish na may langkap na pang-iinis. Hindi nakalagpas sa kanyang paningin ang pagdidilim ng mukha ni Neil.

“How nice! So you’re meant to be ibig sabihin…” nasisiyahang komento niya.

“Ang bilis mo pare ah! Hindi man lang ba sumagi sa isip mo kung may boyfriend siya dito sa Pilipinas before you make a move…” pigil ang sariling saad ni Neil.

“Neil, that’s not a proper question…” wika ni Yna nang may pagtataka.

“It’s okay Yna… I wanted to answer your question Neil, wala naman akong naiwang nobyo rito e so nothing to worry! Kung meron man, tiyak kong malilimutan niya ko dahil sa panahong lilipas, it’s possible right? And maybe, he’s dealing with another girl right now… Ang ending, uuwi pa ko ng luhaan…” nakahandang sagot ni Trish sa lalake.

Nagpasalit-salit ang tingin niya sa dalawang nag-uusap. Why she can sense something between the two? Why did she feel that they know each other very well? Napailing-iling siya, marahil ay guni-guni lamang niya ang bagay na iyon.

“Excuse me, I think we need to go may kailangan pa kasi kaming asikasuhin e!” paalam ni Trish.

“Ganoon ba? Well, see you next time… I hope na hindi ito ang huli nating pagkikita… Again, thank you for letting me…” turan niya.

“It’s nice meeting the two of you… I’m looking forward with your relationship… Bye.” Si Trish.

“Bye bye baby…” saad niya na hinagkan pa ang noo ng sanggol.

Naging magulo ang kanyang isip pagkaraan ng insidenteng naganap. There’s something wrong that’s happening. Sa naobserbahan niya kanina, kapwa may laman ang ipinahayag ng magkabilang panig. Iyon ang siyang nag-udyok para mabuo ang isang konklusyon sa kanyang kaisipan. Hindi niya muna niya lalagyan ng tuldok ang naisip hangga’t hindi pa niya iyon nakukumpirma. Kung ano man ang namamagitan kina Neil at Trish ay gagawa at gagawa siya ng paraan para matuklasan ang bagay na iyon.

Doon niya winakasan ang isiping iyon, saglit na nablangko ang kanyang utak. Panatag ang sariling ipinikit niya ang mga mata ngunit parang isang kidlat na rumehistro ang mukha ng nakasagupa niyang lalaki kanina. She was amused and amazed that her emotions was easily been carried away. Kung wala nga lamang siyang nobyo, marahil ay nasabi na niyang iyon ay tinatawag na, “Love at first at sight!” Naloko na, tinamaan na yata talaga siya! Napabuntong-hininga naman siya sa alalahaning may asawa na iyon.

Kung saka-sakali mang tama ang pagtatagpi-tagpi niya ng mga pangyayari, isa lamang ang ibig sabihin niyon, two heartaches at a time!

Paulit-ulit na lamang ba siyang masasaktan?

DOON nag-ugat ang lahat. Pagkatapos nga ng ilang araw ay kinumpronta niya si Neil ukol sa totoong damdamin nito para sa kanya at idagdag na rin ang pagiging pursigido niya na malaman ang buong katotohanan. At gaya ng inaasahan, tama ang lahat ng hinala niya. The woman whom they’ve met in the restaurant and the former fiancée of his boyfriend is one.

Halos magkandapira-piraso ang puso niya nang aminin ng binata sa kanya na isang kapatid pa rin ang turing nito sa kanya at hindi na nito magagawa pang lumabis doon. Masakit pero kailangan niyang tanggapin kaya sa bandang huli’y wala siyang nagawa kundi ang pakawalan at palayain na iyon. She knows to herself na kahit kailan ay hindi niya magagawang tumbasan si Trish sa puso nito.

Mas makabubuti na rin iyon kaysa patuloy nilang saktan ang isa’t isa. Ngayon nga’y matutuloy na ang naudlot na kasal ng dalawa. She’s happy for the two of them.  Bukal iyong nararamdaman niya hindi gaya ng iniisip ni Michael este Maycee.

Noong una’y laking tuwa pa naman niya dahil may pag-asa pang maging kaibigan niya ang lalakeng laman ng kanyang isip sa mga nakalipas na araw ngunit sobra siyang namangha kanina nang mabunyag ang isang bagay na hindi man lamang pumasok sa kanyang isip. Wala nga iyong asawa, binabae naman! How life been cruel to her! Nakatadhana na siguro sa kanyang maging mapag-isa sa buhay.

About heidz18

i love reading romantic stories as well as i love writing stories.. to be a writer is one of my dreams :)

Diskusyon

26 thoughts on “The Shadow of Your Smile – Chapter 2

 1. Ok na gets ko ehehehe sadyang gnn lang go!Girl

  Posted by Yen | Pebrero 27, 2014, 8:06 umaga
 2. hmmm im confuse,still maanda nman ang story 🙂

  Posted by luvlyangel | Disyembre 4, 2013, 3:54 hapon
 3. Nkakaloka tlga c maycee/michael. . Bkit Hindi mgpakallaki na lng?

  Posted by eli | Nobyembre 1, 2013, 11:23 hapon
 4. amaze aque sa story na to huh!! =) itz so unique 😉

  Posted by pazawaiy_1901 | Hunyo 20, 2012, 4:01 hapon
 5. oh my gosh. . . inlove c yna kay miki. . . lol….. next chapter. .. XD

  Posted by prettii_ren | Abril 13, 2012, 6:13 hapon
 6. nakakatuwa. pero reality marami sa mga gwapong lalaki ngayon ay bading. base sa description gwapo si maycee kaya d ko masisisi si yna kung bakit sya na-attract kay maycee. go yna, baka ikaw ang makapagpalalaki kay maycee. hehe

  Posted by mae | Enero 19, 2012, 10:20 umaga
 7. wait what nalilito ako is yna now yna before are the same?
  Im so confuse, if it her how come she dont know michael?
  is yna the reason why michael became gay? Im soo confuse,,
  this is so frustrating,, haha but its good actually and now ynah likes him omgulay

  Posted by purvletlove | Enero 18, 2012, 1:55 umaga
 8. YNA umiibig kay bading

  Posted by amalto1 | Enero 5, 2012, 2:33 hapon
 9. ang ganda pala ng kwento nito …

  Posted by kat08 | Disyembre 14, 2011, 10:15 hapon
 10. Read Nicholas Sparks, et. al.. Pampabroad lang.. ((:

  Posted by JiffyJephy | Oktubre 29, 2011, 12:28 umaga
 11. i lili.. lili.. like it!! hahah 🙂

  Posted by iscuteme | Oktubre 27, 2011, 1:38 hapon
 12. ask mkuh lang po nalilito kasi ako..

  ung YNA ba na dyosa ng campos at YNA now ay iisa???

  🙂

  Posted by annei _1990 | Oktubre 27, 2011, 1:22 hapon
 13. Ang interesting ng plot nitong second chapter. Great story line Miss Heidz. If I have a complain, same parin.. Grammar issues. Malamang iisipin nyong ang yabang ko magsalita bago Lang naman ako dito.. Hhehehe.. Off to the next chapter nako. 😀

  Posted by JiffyJephy | Oktubre 27, 2011, 3:51 umaga
 14. i want to read this story.. mag iipon muna ako ng gils. 😀

  Posted by gbarlisan | Oktubre 24, 2011, 10:35 hapon
  • @gbarlisan… thanks po sa pagbabasa ♥♥♥
   puwede naman aq mag-donate anytime you need help.
   lapit lang sa’kin 😉

   THANK YOU SO MUCH ♥♥♥
   mwaah!

   Posted by heidz | Oktubre 26, 2011, 8:33 umaga
   • pwde po ba mag ask ng gils para mabasa ko pa ung mga next chapter and story mo,,,tnx very much,,,Godless

    Posted by michelle mendoza | Enero 17, 2012, 1:53 hapon
   • gils donated @michelle
    sana magustuhan mo ito ’till the end 🙂
    pero i suggest na basahin muna ang A VOICE BEYOND THE SILENCE at NO MATTER WHAT para mas makilala nio ng lubos sina Michelle, Vince, Trish at Neil 😉

    THANK YOU po sa pagbabasa ♥

    Posted by heidz | Enero 17, 2012, 3:42 hapon
   • tnx po s gils ms heidz,,,,nabasa ko na po ung a voice beyond the silence nina michelle at vince,,,gganda din,,,pero as u suggest,,,babasahin ko muna ung no matter what para mas makilala cla,,,sana lang umabot pa gils ko para matapos ko ung story na to,,,tnx po ulit

    Posted by michelle mendoza | Enero 17, 2012, 11:00 hapon
 15. hahaha kaya mo yan YNA…! malay mo ikaw pala inaantay ni Maycee para bumalik sa lalaking katauhan 😉

  Posted by mane9185 | Oktubre 17, 2011, 2:50 hapon
 16. nakakatuwa nmn ito.. so excited for d’ next chapter..

  Posted by mjmercado | Oktubre 7, 2011, 11:08 umaga

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Oktubre 2011
L T M H B S L
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: