binabasa mo ang...
My Love Is A Nerd

My Love is a Nerd : Chapter 12 “The Ending”

Chapter 12  – The Ending

“Pare-pareho ba ang intesiyon niyo nang ligawan niyo ako, Charlie?” Pormal na pormal ang mukha ni Ashgab habang nakaupo sa harap ng hairdresser sa loob ng parlor ng auntie ni Charlie. Nakatitig siya sa repleksiyon nito sa malaking salamin. Hindi nga niya alam kung bakit doon siya dinala ng kanyang mga paa pagkagaling niya sa opisina.

“First of all sister, “Chen ‘d Empresz na ang name ko ngayon, okay?” saad ng ex-suitor niyang bading na ngayon. Inaayusan siya nito ng buhok. “At niligawan kita noon hindi dahil sa gusto ko lang maranasan maging girlfriend ang isang babaeng itinuturing na ‘syota ng campus’ noon. Hindi ako katulad ng iba na syinota ka lang para subukan kung game ka sa lahat ng bagay. Hindi ako ganon sister, I swear.”

“Eh, bakit? Bakit mo ako niligawan?” Titig na titig pa rin siya sa mukha ni Charlie alyas Chen ‘d Empresz na namumuti na sa facial cream.

Nagbuntong hininga muna ito bago sumagot. “Honestly, sister, bata palang ako ay pusong babae na ako pero hindi ko maipakita sa iba dahil nahihiya ako. Nang umugong ang tsismis na isa akong bakla, naisip kong magpanggap na in love na in love sa isang babae para maniwala silang lalaki ako. Ikaw ang madaling syota-in kaya ikaw ang napagbalingan ko.”

“Ginamit mo pa rin ako.” Malapit na siyang umiyak.”At siguro ganon din ang intensiyon ni Jake, Larry, ni Marlon at iba pang lalaki. Hindi totoong minahal nila ako. Ganon lang ba talaga ang purpose ko sa mundong ito? Wala na bang seseryoso sa akin?’

“Bakit ka naman nag-iisip ng ganyan sister?” pairap sa sabi nito. “Anong tawag mo sa panliligaw noon ni Zed? Hindi pa ba iyon mukhang seryoso, eh, patay na patay iyon sa iyo.?”

Ah, ipinaalala na naman nito si Zed. Muli ay nanariwa sa kanya ang kahapon. Walang araw yata noon na hindi iya nakita si Zed sa campus, palibhasa, ito lang din ang malimit magtanong kung kumain na siya o okay lang siya o kailangan niya ng tulong.

Kay Zed lamang niya naramdaman kung paano maging espesyal. At ngayon lamang niya lubos na na-realize na tanging si Zed lamang ang nagmamahal nang totoo sa kanya. Ngunit sinayang niya ang lahat ng iyon. Hinayaan niyang mawala sa Zed. Hinayaan niyang masayang ang isang dakilang pag-ibig.

Subalit muli itong nagparamdam ng pagmamahal sa kabila ng magandang katayuan nito ngayon sa buhay. Muli itong nagpakita ng pagkatalo. Hahayaan ba niyang muling mauwi sa wala ang lahat ng iyon.

“O, saan ka pupunta?” nagtatakang tanong ni Chen‘d Empresz nang bigla na lamang siyang tumayo.

“I have to go, Chen‘d Empresz,” taranta niyang sabi. “I have to see Zed. Ngayon kasi ang punta niya sa States.” Iyon ang sinabi ni Kyle sa kanya nang magkita sila sa LinkWorl kanina.

“Naku sister, hindi pa maayos ang buhok mo!” sabi nito.

Ngunit parang wala siyang narinig. Halos utusan na niya ang taxi driver na paliparin nito ang sasakyan habang sakay siya nito. Kailangan niyang maabutan si Zed. Hindi niya kayang mawala ito sa kanya.

Mabuti na lamang at hindi traffic. Nakarating kaagad siya sa bahay ni Zed.

“Naku, hija, nakaalis na siya,” salubong sa kanya ng papa nito nang patuluyin siya ng katulong.

Tila nanghihinayang napasandal siya sa dingding ng sala. Nakaalis na si Zed. Iniwan na naman siya nito.

“Importante ba ang sadya mo sa kanya, hija?” tanong ng papa nito. “Baka naman nasa airport pa siya ngayon. Bakit hindi mo text or tawagan?”

“D-di bale na lang po,” pinilit ngumiti pagkasabi niyon.

“H-hindi naman po importante. S-sige po…”Balak na sana niyang tumalikod nang  marinig niya ang boses  nito.

“He talked a lot about you before he left,” saad ng papa ni Zed.” Alam kong malungkot siya nang umalis, hija. At alam ko rin na ikaw ang dahilan ng kalungkutan niya. H-he said he love you. But it’s too late. Si Kyle na raw ang mahal mo.”

Umiling siya, sabay harap dito. “I-I love him, P-Papa.” Hindi niya alam kung paano niya nasabi ang mga salitang iyon. Hanggang ngayon ay sanay pa rin siyang tawagin itong “papa.” “Natutuhan ko na  siyang mahalin bago pa man ang kasal namin. Ako na sana ang pinakamasayang babae sa mundo kung natuloy ang kasal na iyon. At kung nagalit man ako sa kanya nang mga nagdaang araw, iyon ay dahil sa nasaktan ako. Mahal ko siya, eh.”

“I-I’m sory anak,” sabi nito. “Naiintindihan kong pareho kayong nagkamali sa isa’t isa. Pero hindi pa huli ang lahat.

“He’s gone Papa.”

“He will come back.”

“Hihintayin ko siya.” Kasabay ng ngiting sumilay sa mga labi niya ay ang pagpatak ng mga luha niya. “I-if you have the chance, please tell him that, Papa. I’ll wait for him. I love him.”

“I’m willing to forgive everything just to have him back. Wala na akong nakikitang ibang lalaking gusto kong makasama hanggang sa aking pagtanda kundi siya. Walang araw na hindi ko pinangarap na siya ang groom na magdadala sa akin sa harap ng altar. Si Zed lang, Papa.”

Ngumiti ito at niyakap siya. “He’ll surely be happy when he comes back, Ashley. He’ll surely do. Magiging masaya kayong dalawa at matutupad ang pangarap mong makasal kayo. Noon pa pinapangarap ni Zed ang maikasal. Matagal siyang naghanap ngunit walang natagpuan. Naiwan ang kanyang puso sa nagiisang babaeng minahal niya during his college years. Hindi siya nakakita ng babaeng katulad mo.

“Hindi ko malilimutan ang minsan niyang ipinangako habang  kaswal kaming nag-uusap noon. Kinamusta ko siya. And he said that he had been met the girl of his dreams. The girl he wants to marry and to be with for the rest of his life. At hindi siya haharap sa altar kung hindi ang babaeng iyon ang kasama niya.

Mas marami pang landas na luha sa mga pisngi niya. Wala nang ibang babaeng puwedeng tukuyin ang papa ni Zed kundi siya. Siya lamang ang babaeng minahal ni Zed, alam niya. Siya lang.

“Babalik si Zed, hija.” Hinagod na nito ang likod niya. “Just don’t stop waiting for him.”

“Yes, Papa. At hinding-hindi rin ako haharap sa altar nang hindi kasama ang lalaking siyang ama ng magiging anak ko.

***

Hindi ka ba talaga titigil sa pangungulit sa akin?” Nakapamaywang si Ashgab sa harap ni Zed.

“No,” mariing sagot nito. “You are my destiny. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan sa’yo na ako ang lalaki para sa’yo.

“Puwede ba, kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo!” pasinghal niyang sabi.

“Never kong in-imagine na ikaw ang mapapangasawa ko. Tingnan mo nga iyan sarili mo. Para kang nakatakas sa panahon ng sixties. Ang baduy-baduy mo!”

Imbes na ma-offend ay napangiti pa siZed. Sinuklay nito ng daliri ang buhok, inayos ang kuwelyo na suot na polo, at nagpakawala ng isang matamis na ngiti kaya nalantad ang sungking ngipin nito na may braces. “Don’t you find me handsome?”

“No!” singhal niya rito

“Cute?”

“Never.” Inirapan niya ito.

“Intelligent?”

“Perhaps,” pag-amin niya. “But that’s not enough para magustuhan kita,  ‘no!”

“Maghihintay pa rin ako. Someday, bibigay ka rin at papayg na magpakasal sa akin sa kahit na saang simbahan. “Confident itong ngumiti at nag-pa-cute muli sa kanya.

Ah, nakakatuwang maalala ang nakalipas. Oo, isang alaala na lamang iyon ni Zed. Ng lalaking nagmahal sa kanya. At hinding-hindi niya ito makakalimutan.

“O, ‘di ba may appointment ka ngayon sa doctor mo?”

Napatingin siya sa nakabukas na pintuan ng kanyang kuwarto nang marinig niya ang tinig ng tita tam niya. “Mamaya na lang po. Tinatamad pa ho ako, eh.”

“Eh, ganyan talaga ang naglilihi,” sabi nito. “Buti kung katabi mo si Zed. Isang hakbang mo lang sa kanya, tiyak na siya na ang makakaramdam ng nararamdaman mo.” Nakangiting kumindat pa ito sa kanya.

“Sus! Totoo po ho ba iyon?” napangiting sabi niya. Simula nang magkausap sila ng papa ni Zed, nakakangiti na siya kahit paano. Umaasa siyang isang araw ay bigla na lamang magpapakita sa kanya ang binata upang bigyan ng katuparan ang mga pangarap niya. Mag-iisang linggo pa lang naman nakakalipas simula nang umalis si Zed papunta sa States.

“Totoo iyon,” giit nito. “Ang mabuti pa ay magbihis ka na. Wala nang clinic iyon mamayang hapon.

Napilitan na siyang sumunod kahit tila hindi pa niya kayang ikilos ang kanyang katawan. Hindi na nga siya nag-report sa trabaho dahil sa nararamdaman niya.

“Puwede bang magpahatid sa jeep niyo, tita tam?” pakiusap niya rito nang nakita itong nagbabasa ng diyaryo sa  sala.

“Hindi puwede,” sagot nitong nakatuon pa rin ang mga mata sa binabasa. “Pagod ako.”

Tumaas ang kilay niya. Bigla naman yatang  nawalan ng concern ito sa kanya at sa magiging apo nito.

“Sige, kayo rin…” pananakot pa niya. “Baka  kung ano’ng mangyari sa akin sa labas.”

Hindi pa rin ito tuminag sa kinauupuan. Napilitan na siyang lumabas ng bahay nang nag-iisa. Palabas na siya ng gate nang makita ang puting kotseng nakaparada sa tapat mismo ng kanilang gate.

Wala siyang maaninag na tao sa loob ng sasakyan. Nagpalinga-linga siya ng tingin upang hanapin ang posibleng may-ari ng kotseng iyon, ngunit wala siyang nakita. Imposible naman sa kapitbahay nila dahil sobrang gara ng kotseng iyon at malinaw na naligaw lamang sa lugar nila iyon.

Napabalik tuloy siya sa loob ng bahay upang itanong iyon sa tita tam niya, ngunit iba’t ibang-ibang klase at kulay ng mga bulaklak ang sumalubong sa kanyang mga mata pagpasok niya roon. Nagmistulang flower shop ang sala ng bahay nila.

“Tita tam, lola glo!” malakas niyang pagtawag. “Kanino bang kotse iyong nasa harapan ng bahay? At kanino ba galing ang mga bulaklak na ito?”Pero kinutuban na siya ng maganda. Wala nang iba pang puwedeng magbigay ng mga bulaklak na iyon.

“Do you like them?”

Bigla siyang nanigas sa kinatatayuan sa narinig na tinig. “Do you like more? If yes, magpapa-deliver pa ako. If not, bubuhatin ko na ang lahat ng iyan palabas ng bahay.”

Pigil ang hiningang humarap siya sa nagmamay-ari ng tinig na iyon at tila lumundag ang puso niya nang makita ang lalaking ilang araw rin niyang pinanabikang muling makita. “Z-Zed…”

“Muntik nang mabasag ang mga vases sa pagmamadali naming mailagay rito ang mga bulaklak,” natatawang sabi nito. “Tinulungan ako ni tita tam at lola glo. I was hiding there.” Itinuro nito ang likuran ng pinto.

“They don’t mean anything to me now,” naiiyak niyang sabi.

“You mean, you don’t want to see me?” Napalis ang ngiti sa mga labi nito.

“No. Hindi ko na makita ang kahalagahan ng mga bulaklak dahil ikaw lang ang gusto kong makita.”

Pumiyok pa ang tinig niya nang bigkasin ang mga salitang iyon.

“Oh, God, Ashely, I’m so happy to hear that.”

Lumapit ito at niyakap siya nang mahigpit.

“Z-Zed, I wanna say sorry. I wanna explain—“

Idinikit nito ang isang daliri sa mga labi niya. “No need. I already know everything. Papa ng Kyle told me. Nagpapakipot ka lang daw.” Napangiti ito.

“It’s true.”

“I don’t care about the past.” Hinawakan siya nito sa baba at itinaas ang kanyang mukha hanggang sa maghinang ang kanilang mga mata. “Ang mahalaga ay ang ngayon at bukas. Ang kasal natin at ang magiging anak natin. I love you so much Ashley. W-will you marry me?”

“Yes,” diretso niyang sagot. “And I love you very much.”

Muli siyang pumikit nang yakapin siya nito upang palayain ang mga luha ng kaligayahan. Pagmulat niya ay nakita niya ang tita tam at lola glo niya na masayang magkayakap habang nakamasid sa amin ni Zed.

“Let’s go to your doctor,” mayamaya ay sabi ni Zed sa kanya. “From now on, ako na ang palaging kasama mo sa mga checkups mo.” Pinahid nito ang mga luha sa kanyang mga mata.

“Yes, Sir,” nakangiting sagot niya.

“Hindi ka dapat napapagod ng husto,” muling sabi nito. “Kailangang magbakasyon ka muna sa opisina. Ayokong mahirapan kayo ni Baby.”

“Yes, Sir.”

Pagkatapos niyon ay bigla na lamang siya nitong kinabig at hinalikan nang buong pananabik sa mga labi.

***

Tila na nakalutang sa alapaap si Ashgab nang lumalakad na siya sa aisle ng simbahan. Pumipintig-pintig pa ang sanggol sa kanyang sinapupunan na para bang nakikisaya rin sa kanya.

Iyon na ang matagal niyang pinapangarap. Ikinasal siya bago ang susunod na kaarawan at ikinasal siya sa lalaking mahal niya. Ah, wala na siyang hahanapin pang iba.

“May I have your hand, my lovely wife?” nakangiting sabi ni Zed nang makalapit siya sa kinaroroonan nito.

Hindi niya kaagad iyon inabot dito. Sinariwa muna niya sa kanyang isip ang nakaraan…ang dating Zed na minsan ay ikinahiya niya. Ang baduy na Zed na iyon ang nakikita niya ngayon sa kanyang harapan, nakangiti kaya nalantad ang ngipin na sungki-sungking may braces at nakasuot ng ala-sixties na kasuotan.

Yet, she still wanted to marry him. She still loved him kahit na ano pa ang hitsura nito, hindi na magbabago ang pagmamahal niya rito.

Ikinawit niya ang palad sa braso nito at saka sila humakbang patungo sa altar.

Wakas

Authors Note:

Sa mga sumubaybay po ng kwentong ito, nagpapasalamat ako ng marami sa inyo. Ang iba sa inyo ay nadala ng emosyon sa sitwasyon ng kanilang buhay ngunit sabi nga, ano man ang nakaraan ay dapat na itong kalimutan at buksan ang panibagong buhay lalo na kung nagmamahalan ang isa’t isa.

Sa pagmamahalan nila Ashley at Zed ay isa lamang itong isang patunay na gaano man kasakit ang nangyari sa kanila noon, paghiwalayan man ng panahon darating ang araw na pagtatagpuin sila upang ang sakit na naramdaman nila sa isa’t isa ay magkaroon ng kapatawaran.

Muli po maraming maraming salamat sa inyo, sa mga umiyak at tumawa, nawa po kayo ay aking nabigyan ng ngiti at kasiyahan.

Sa Toppers na laging nangdiyan sa aking tabi lalo na kay dad foo at siyempre hindi mawawala ang malaking pasasalamat ko kay God na nagbigay sa akin ng wisdom and knowledge upang maisulat ko itong kwento na ito.

Muli po… maraming salamat sa inyo kayo po ang aking inspirasyon.

Clay

Diskusyon

92 thoughts on “My Love is a Nerd : Chapter 12 “The Ending”

 1. very nice story .. the truth is this is the first time that i’ve read a short story that is very much anticipated from the beginning to the end. I hope this will be adapted into a movie 🙂 🙂

  Posted by Sarah | Mayo 14, 2016, 4:08 hapon
 2. ..this is one of the best love stories i’ve ever read. i was teary eyed and touched for this love story between Ashgab and Zed ! Kudos to the author. ang galing mo sobra! 🙂

  Posted by IamMarieyah... | Enero 24, 2016, 11:13 hapon
 3. nice story,,,,,nkkainlove….,,,gwa p kau..araw gabe nagbabsa aqo ng story n gnawa nio….ganda tlga ung story…nkkbaliw

  Posted by mj | Disyembre 11, 2014, 1:15 hapon
 4. what a beautiful st0ry…

  Posted by mhernick | Oktubre 9, 2014, 5:00 hapon
 5. Ang ganda talga ng story,,simula sa una til ending,,,tnx poh tlga sa pgpost nito,,i hope dami pang ma create ng author na magagandang l-story,,,gudluck pooh sa author galing niya mgcreate

  Posted by hairon macmod | Oktubre 1, 2014, 8:49 umaga
 6. kaiiyak namn kala q talaga wala nang happy ending pero cla parin pla sa huli tnx po nice po ung story

  Posted by christine | Hulyo 23, 2014, 12:16 hapon
 7. Ang ganda tlg ng story ka kilig kakaiyak at nakakainis pero as in maganda ang ending kahit maikli lng 😉

  Posted by sushibar | Pebrero 17, 2014, 3:20 hapon
 8. gnda nmn ng kwnto,nkakaiyak..

  Posted by nesilita | Enero 19, 2014, 8:43 hapon
 9. Kaka-inlove. . . . Saka umiyak talaqa ako. . .

  Posted by Unlucky Lover | Disyembre 9, 2013, 9:16 hapon
 10. Ganda tlga!

  Posted by eli | Nobyembre 9, 2013, 1:42 hapon
 11. superb! galing ng story..kakainlove ulit hehe

  Posted by aileen | Oktubre 20, 2013, 7:19 hapon
 12. this is the best ! . i superrr like it ! ,, thanks

  Posted by chinxzS | Hunyo 14, 2013, 4:48 hapon
 13. First story ito na nabasa ko dito, though medyo naguluhan ako sa mga ilang naunang chapter… I super like the story… Hindi imposibleng mangyare sa real life.. Mapaglaro talaga ang tadhana, but the important is at the end of the day… sila parin… 🙂

  Posted by nia simon | Mayo 30, 2013, 5:04 hapon
 14. Ayosssss

  Posted by Jing | Pebrero 18, 2013, 4:08 umaga
 15. …love it! nakakakileeeeeg 🙂

  Posted by porsh | Enero 20, 2013, 10:28 hapon
 16. mahirap tlaga mgsalita ng tpos,,,hahaha..pero gsto ko ung bidang girl, plaban huh,!!!type ko yan,

  Posted by theahassan | Setyembre 8, 2012, 12:05 hapon
 17. i like the story lalo na tuloy akong nain love jejeje…. keep up the good work! thumbs up! and more powwer………

  Posted by maikenz | Agosto 17, 2012, 11:19 umaga
 18. THIS IS ONE OF MY FAVORITE STORIES THAT I READ HERE IN TOP.
  THIS WAS SO AMAZING.
  PROMISE.
  MEJO BITIN NGA LANG SA ENDING.
  KEEP IT UP 🙂

  Posted by Aixe | Agosto 9, 2012, 9:00 hapon
 19. Ganda ng story.

  Posted by Aixe | Agosto 5, 2012, 7:47 hapon
 20. Thumbs Up!!!

  Posted by Icell | Agosto 5, 2012, 2:18 umaga
 21. i love it ! 🙂

  Posted by marshmallow | Mayo 2, 2012, 4:56 hapon
 22. itz so amazing story. . .

  Posted by pazawaiy_1901 | Abril 20, 2012, 9:19 umaga
 23. i love it. . .XD

  Posted by prettii_ren | Abril 18, 2012, 8:55 hapon
 24. Waahh! Natatawa ako na ma-iiyak.. Hindi ko ma-explain ang feelings ko nung binasa ko 2.. Thank u author!

  Posted by Maganda ako | Abril 17, 2012, 4:45 hapon
 25. ilang beses ko na itong naulit at hindi pa din ako nagsasawa. 🙂 ang ganda talaga.

  Posted by bengbeng | Abril 14, 2012, 12:10 umaga
 26. Kakakilig sobra,,

  Posted by Alyn | Marso 31, 2012, 11:44 hapon
 27. Its make me cry. Cant stop to read kahit mapuyat na haha I like it. Nice love story.

  Posted by Erma | Marso 30, 2012, 10:29 hapon
 28. Nice story…… =)
  I’m worried but my age as well thou

  Posted by Mystique | Marso 17, 2012, 1:15 umaga
 29. grabe, ang ganda ng s2ry!! may iba p po bng nasulat n kwen2 yung author ng My Love Is A Nerd?

  Posted by hannah | Pebrero 26, 2012, 11:04 hapon
 30. Keep up the good work Clay!!.i Love your story.. 🙂

  Posted by michsoliva | Pebrero 22, 2012, 12:17 hapon
 31. love it

  Posted by xiara | Pebrero 1, 2012, 9:22 umaga
 32. cute story

  Posted by mariajoyjacosalem | Pebrero 1, 2012, 12:54 umaga
 33. very nice tlga

  Posted by belle garcia | Enero 29, 2012, 2:28 umaga
 34. Hi Clay, thanks alotfor the wonderful story.Thanks for sharing your precious time writing this awesome story keep it up. More power to you.2 Thumbs-up for the great job!

  Posted by mercy | Enero 14, 2012, 3:34 hapon
 35. thumbs up sa story na to ang ganda… =D

  Posted by dong don | Enero 14, 2012, 2:56 hapon
 36. nakakaiyak..i love this 🙂

  congrats!

  Posted by Des | Enero 13, 2012, 9:57 umaga
 37. clay – makakamtan mo rin ang hilig mong maging manunulat

  siguro kaming mga sumubaybay sa storya ni Ashley at Zed ay ramdam namin ang damdamin ng taong nagmahal, nasaktan, sumaya…

  goodluck, Clay 🙂

  Posted by maritel go teves | Enero 12, 2012, 8:05 hapon
 38. wow…wat a graet story..napaiyak akuh dun huh…;-)

  Posted by jode parra | Enero 12, 2012, 5:45 hapon
 39. oh my! thanks for a beautiful story.. nakakatouch talaga .. thumbs up ako sau.. nag enjoy ako sa pagbabasa katulad ng mga romance novels na binabasa ko.. babalikan ko to pag namiss ko basahin ang love story nila..
  i wanna read more of you stories!!
  (^___^)V

  Posted by aann023 | Disyembre 16, 2011, 4:40 hapon
 40. Eto ang tunay na love story.

  Posted by Abbythe1 | Disyembre 14, 2011, 4:50 hapon
 41. Thumbs up aqoh sau clay wla kn bng ibng story..? Sna meron

  Posted by yuuna | Disyembre 5, 2011, 11:27 hapon
 42. Clay, its a lovely story.. Bukod sa Nakakakilig ng sobra merun din drama, comedy at suspense and really inspiring too!! hope more storiea to come 🙂

  Thank u so much.. I really enjoyed reading it 🙂

  Posted by chelseajane | Disyembre 5, 2011, 2:59 umaga
 43. its a very lovely story :)) i love this. :))nakakamiss ang may nagmamahal 😦 🙂

  Posted by khaye purple | Nobyembre 19, 2011, 9:52 hapon
 44. it’s so nice…..

  Posted by nathalie | Nobyembre 17, 2011, 12:48 hapon
 45. Woohw….a very nice story…keep it up, Clay
  Pumasa ang story na to sa aking picky na panlasa..good job!

  Posted by Liv | Nobyembre 11, 2011, 2:14 umaga
 46. auper ganda ng story clay// naalala q ang first love q jan..hehehe

  Posted by heicel | Nobyembre 6, 2011, 10:41 hapon
 47. hope i can find also my ZED of my life hehehehhe

  Posted by Raquel | Nobyembre 2, 2011, 9:47 hapon
 48. nakarelate ako,. weh im 25 pero loveless,.. 😦 ahehe nagiging desperate na din ako.

  Posted by jonna | Oktubre 29, 2011, 7:50 hapon
 49. ang ganda po g story… ahaha.. natatawa ako sa girl.. maxadong halata at desper8… waaaaaaaaa… natangahan tlga ako sa kanya… pro well.. pag inluv nga nmn… hahaha… ang sweettttttttt… naaawa ako kay kyle… akin ka nlng kyle.. hahaha!!! c kyle ba at c pre magkakatuluyan? hahaha.. weeeeeeeeeeeeeeeeeeee.. kilig much

  Posted by Aika | Oktubre 26, 2011, 9:58 umaga
 50. Ang ganda ganda,nanikip dibdib ko,naiyak me grbeh!nakkainlove keep the goodwork miss author..

  Posted by amelia duro | Mayo 8, 2011, 2:07 umaga
 51. Ang hirap i-explain ng feelings ko now.
  But this is awesome!!!!!

  Posted by Delaney1018 | Abril 11, 2011, 1:20 umaga
 52. ganda ng st0ry.salamat dear auth0r.thumbs up 🙂

  Posted by jajah | Marso 30, 2011, 3:12 umaga
 53. ang ganda ng story naiyak ako…congratz!!!

  Posted by ofhe | Marso 22, 2011, 10:45 umaga
 54. nc nc nc….

  Posted by yuukitot | Enero 28, 2011, 9:49 hapon
 55. ang sweet tlga ni zedrick,, kumbaga nun p nya cnabi n: today i’ve met the girl i’ll marry and will spend my love for the rest of my life.. ang ganda ng story!! sana dumami p po ung story nyo!!

  Posted by bainisah | Disyembre 29, 2010, 8:26 hapon
 56. yeah!
  and they live happily ever after 🙂

  Posted by jeh089 | Disyembre 28, 2010, 4:35 hapon
 57. Wow… super ganda clay, Naantig ako sa wentong likha mo. Tunay na nakakabighani ang akin mong talinto. Naispire ako sa wento mo.

  maraming salamat sayo. Take note this is my first comment and geos to you,,,, dito sa site na ito. Read pa ako habang di masyadong busy 🙂 🙂

  Maraming salamat ulet sayo…

  fafa g

  Posted by fafa g | Disyembre 13, 2010, 3:47 hapon
 58. haist tapos n pla……..
  azar ung ending……
  naka2bitin….
  nice story……..

  Posted by clarkeys | Disyembre 9, 2010, 1:22 umaga
 59. Napaiyak ako sobraaaaa Hindi na nga ako makahinga :)) I love this soooo much… Keep up the good work God gave you a wonderful talent and thank you for sharing it dudette 🙂 SEQUEL SEQUEL SEQUELLLLLL YUNG marriiage life nila kahit oneshot Lang pleaaaaaaaseeeeee 🙂

  Posted by chef.alexandra | Nobyembre 12, 2010, 7:49 hapon
 60. ganda! grabe dko mapigilang d tapusin!
  salamat sa pagshare! 🙂

  Posted by krisae | Nobyembre 11, 2010, 6:46 umaga
 61. 100% ang ganda tlga na story….

  Posted by kiss | Nobyembre 10, 2010, 11:51 umaga
 62. Anong sinasabi nyong maganda ung stories nito??? hello……super ganda kaya….brilliant concept…Sis Clay, have you tried to pass your novel sa mga kilalang publisher?….Well, may potential ka girl, just keep it up!!!

  God Bless po!

  Posted by mary_guinto28 | Nobyembre 9, 2010, 9:27 hapon
 63. :)) ganda ..

  Posted by irish | Nobyembre 8, 2010, 2:43 hapon
 64. I love the ending & the message of the writer:)

  Posted by joyjoy | Nobyembre 8, 2010, 10:42 umaga
 65. It’s been a while when I started reading this series and honestly, I was kind of annoyed with the typos and grammatical errors.

  But it didn’t stop me from reading every chapter. Kahit cliche na ang story, pumapatok pa rin siya sa akin. When it’s about love, you cannot help yourself from feeling it, di ba? Kahit gaano ka pa kasawi sa buhay, feeling mo inlab na inlab ka.

  Thanks for writing this! Keep it up. 😀

  Posted by tamago | Nobyembre 7, 2010, 9:17 hapon
 66. kakakilig 😀

  Posted by Paloma Rose | Nobyembre 6, 2010, 3:46 hapon
 67. perfect. medyo naiyak ako

  Posted by joshelovesryan | Nobyembre 6, 2010, 12:28 hapon
 68. ay ang ganda, :)))

  Posted by Lyra | Nobyembre 5, 2010, 9:06 hapon
 69. ganda nman poh!
  god bless!!

  Posted by angel | Nobyembre 5, 2010, 5:37 hapon
 70. ang ganda;))
  heheh! keep up the good work!!!
  GOD BLESS!

  Posted by jeli | Nobyembre 5, 2010, 5:37 hapon
 71. happy ending..Love iT!!.. 🙂

  Posted by reycel09 | Nobyembre 5, 2010, 1:59 hapon
 72. ahaha! natatawa talaga ako..diko natapos ito pero masaya ako..aha, gawin ba akong bakla?! ihihih 🙂

  Posted by empresz23 | Nobyembre 5, 2010, 10:01 umaga
 73. wow nmn ang ganda…

  Posted by ♥LYN♥ | Nobyembre 5, 2010, 9:32 umaga
 74. thnx ^_^

  Posted by donna | Nobyembre 5, 2010, 8:34 umaga
 75. aww kabitin naman po sana may part two tnx so much po…

  Posted by eizzy | Nobyembre 4, 2010, 11:41 hapon
 76. Ang ganda!!!grabe kakakilig to the max……tnx and God bless. Hope u make more good stories :))

  Posted by April<3 | Nobyembre 4, 2010, 10:47 hapon
 77. Love is a wonderful feeling……………………………Its so nice to be loved and be loved!!!!!!!!!!!

  Posted by charm | Nobyembre 4, 2010, 9:25 hapon
 78. it’s a great story. 🙂 keep up the good work clay. 🙂

  Posted by candy | Nobyembre 4, 2010, 8:12 hapon
 79. wow..ang ganda nman po ng ending kahit parang nabitin ako hehehe
  the best po tlaga…!

  Posted by Khira | Nobyembre 4, 2010, 7:42 hapon
 80. gosh ang ganda..
  sa wakas..
  happy ending na rin;))

  Posted by jeli | Nobyembre 4, 2010, 7:09 hapon
 81. ay, ending na agad … nabitin ako dun ah !! pero infairness ah.. i super duper love it !! nakakakiligggggggggg 🙂

  Posted by xxBunZxx | Nobyembre 4, 2010, 6:58 hapon
 82. ang gandaaaaaaaaaaaaaaaa uwaaaaaaaaaa!! congratz sa author!! and tnx much!! keep making good stories..Its inspires us who r abroad!! godbless!

  Posted by rica | Nobyembre 4, 2010, 6:34 hapon
 83. ganda talagah……..graveh……like it!!!^_^

  Posted by lyra codera | Nobyembre 4, 2010, 6:22 hapon
 84. wow nmn ! happy ending :)))) kso bitin :(((( well ! ang ganda po ng kabuuan! thanks ! sna po my bgo kaung story na isulat :))) God Bless !

  Posted by Nylram | Nobyembre 4, 2010, 5:27 hapon
 85. God… naiiyak nako. ang ganda ganda ng story. araw araw kong inaabangan ang bawat chapter nito. im happy for the ending. thumbs up sa author.:)).

  Posted by bon | Nobyembre 4, 2010, 5:26 hapon
 86. Ganda. Sana may story din c Pre, yung bestfriend ni Zed. Sila sana magkatuluyan ni Kyle. Haha. Suggestion lang po.

  Posted by Erica | Nobyembre 4, 2010, 4:52 hapon
 87. super love it! from beginning to end 🙂 may ilang clerical error, may konting mali din sa grammar but nonetheless, it is a great love story. may puso. you only need a good editor and you’re gonna make it big. 🙂 more power clay! keep writing! will be waiting for your next stories. 😉

  Posted by Calla Lily | Nobyembre 4, 2010, 4:49 hapon
 88. nice ng story ..
  🙂

  Posted by pAt | Nobyembre 4, 2010, 4:38 hapon
 89. Wow ….. talaga at least natapos na rin siya…Nakakaiyak & Nakakakilig wehhh Salamat poh sa writer for this wonderful, inspirational stories… I want to read it all over again tomorrow… hehehehe

  Posted by nely | Nobyembre 4, 2010, 4:25 hapon
 90. Nice. .

  Posted by Jay | Nobyembre 4, 2010, 3:44 hapon

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Nobyembre 2010
L T M H B S L
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: