binabasa mo ang...
My Love Is A Nerd

My Love is a Nerd : Chapter 7

Chapter 7

“Come in.”

Marahang pinihit ni Ashgab ang doorknob at binuksan ang pinto ng opisina ni Zed bago magtanghali. Nadatnan niya itong may pinipirmahang mga papeles habang nakaupo sa harapan ng lamesa nito. “Hi, Sir!” nakangiting bati niya rito.

Tiningnan lamang siya nito ngunit walang sinabi. Nagpatuloy ito sa pagpirma sa mga papeles.

“Dala ko na ang mga credentials ng mga bagong aplikante,” pagbibigay-alam niya dito at ipinatong sa ibabaw ng mesa ang nakasalansang mga papel. Hanggang nang mga sandaling iyon ay wala pa ring nahahanap na permanenteng sekretarya si Zed. Temporary lang ang kasalukukuyan nitong sekretarya.

“I’ve interview them already. Approval mo nalang ang kailangan.”

“You have an assistant para ikaw pa ang magdala ng mga ‘yan sa akin,” malamig pa sa yelong sabi nito.

“She’s so busy,” pagdadahilan niya gayong nakaupo lamang naman ang assistant niya sa desk nito at nagpapaganda nang lumabas siya ng opisina kanina. “Wala pa naman akong masyadong ginagawa kaya ako na ang nagdala ng mga ito.” Ang totoo ay gusto lamang niyang mapalapit dito.

“Thanks, anyway,” tipid nitong sabi.

“Gusto mong tulungan kita sa pagpili ng sekretarya?” Naupo na siya sa visitor’s chair sa harapan ng lamesa nito kahit hindi naman siya inaanyayahang maupo roon.

“Kaya ko na ito, Miss Morgan, thank you.”

“Ashley,” you used to call me Ashley before kaya, you can call me that. Ayaw mo kasi ng Ashgab like what Kyle’s calling me and other people.”

“He used to be your boyfriend,” he said

“You were my suitor—“Bigla niyang natutop ang sariling bibig matapos sabihin ang mga salitang iyon.

“I-I mean, friend.” Napatingin siya sa dingding. May mga litratong nakapaskil doon si Zed. Ngunit napagtuunan niya ng pansin doon ay ay ang enlarge photo nito noong college pa sila. Ang baduy na Zed.

Napaahon siya mula sa kinauupuan nang makitang lalong nagseryoso ang mukha nito. Sa hitsura pa lang ay parang gusto na siyang ipagtulakan palabas ng pinto. “I guess you’re busy. Sorry to disturb you, S-sir. If you need anything, just call me. Bye.

Bigla namang bumukas ang pinto nang aabutin na sana niya ang door knob. Bahagyang natabig ng babaeng pumasok ang balikat niya. Napatigil tuloy sa paglabas at sinundan ng tingin ang babae.

“What are you doing here?” Sa tono ng boses ni Zed ay parang ayaw niyang makita ang babae.

“Visiting you,” diretsang sagot ng babae. “I’ve waited at the restaurant last night pero hindi ka nagpunta.”

“I don’t remember that I promised anything.” Inayos ni Zed ang mga papeles na nasa mesa nito. Sa tingin niya ay balak nitong umalis para makaiwas sa babae.

“Ano bang problema mo?” galit na hinampas ng babae ang bag sa lamesa.

“You proposed marriage. Nakalimutan mo na ba, Zed? Last month mo pa sinabi na magpapakasal tayo. Hanggang kailan mo ba ako paghihintayin?”

“I change my mind,” diretsang sagot ni Zed. I’ve realized na hindi ikaw ang hinahanap kong babae.”

“You, argg, bitch!” Isang malakas na sampal ang pinadapo ng babae sa pisgi ni Zed. Kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi nito. Pagkatapos niyon ay umiyak ang babae.

“Will you get out, Miss Morgan?” matigas na boses na utos nito na marahil ay napansin na nakatayo pa rin siya sa may pintuan at nakikinig sa mga ito. Palibhasa, may malaking bookshelf malapit doon na tumatakip sa kanya.

Saka lamang niya nagawang lumabas ng pinto, ngunit hindi niya kaagad isinara. Dinig na dinig pa niya ang mga sumunod na salitang sinabi ng babae.

“Why did you promise to marry me, Zed?” humihikbing tanong ng babae.

“Nabigla ako noon,” sagot naman ni Zed.

“Kung hindi ako nagkakamali ganyan din ba ang sinabi mo kay Laiza, kay Tinz at Marichu, at sa lahat ng mga babaeng pinangakuan mo ng kasal. When you will stop breaking woman’s heart? Kailan ka titigil sa pagpapaiyak ng babae? Kailan, Zed?”

“I’ busy, Kriz,” ang siyang isinagot ni Zed.

“Dammit! Answer me!”

Napapitlag siya sa lakas ng boses ni Kriz. Nakaawang pa rin ang pinto at hawak-hawak pa rin niya ang door knob.

“I said go, Miss Morgan!” narinig niyang sabi ni Zed na napansin nito na nakabukas pa din ang pintuan.

Saka lamang niya nagawang isara nang tuluyan ang pinto ng opisina nito. Nag-iisip siya hanggang sa makarating sa opisina niya. Hindi lamang pala ang hitsura nito ang nagbago pati ang treatment nito sa mga babae.

***

Naghahanda na siya sa pag-alis pagsapit ng hapon nang bigla na lamang may dumating na hindi inaasahang tao sa harap ng kanyang opisina. “Zed!” Sa kabiglaan ay nasambit niya, “I mean Sir.” Bakit ba lagi nalang siyang nagkakamali sa bagay na iyon? “Come in, please.”

Saka lamang ito tumuloy sa loob ng opisina at ibinaba  sa ibabaw ng lamesa niya ang ilang papeles.

“I think these papers belong to you na naisama mo sa mg credentials ng applicants na dinala mo sa office ko.”

“Oh! Thank you Sir.” Ngumiti siya rito. “Nakakahiya naman sa inyo. Sana ipinadala  nyo nalang sa sekretarya  o kaya tinawagan niyo ako para ako nalang kumuha sa inyo.

“Nakaalis na si Marga,” tukoy nito sa sekretarya niya. “Sige…” Iyon lang at lumabas na ito.

“Pwedeng sumabay?” walang kagatol-gatol ay bigla niyang nasabi.

Bigla itong natigilan. Hindi niya mabasa ang ekspresyong nakaguhit sa mukha nito nang ito’y humarap sa kanya. Gosh! He’s really handsaome. Mas gwapo pa yata sa mga local celebrities.

“But if you’re in a hurry, ‘d bale na lang,” mabilis niyang sagot. “Ang hirap-hirap kasing sumakay, I don’t have car. Magkakaroon na sana ako ng kotse kung hindi ako nagresign sa Marine’s.

“Why?” tipid nitong tanong.

“Anong why?” balik niyang tanong dito.

“Bakit ka nag-resign  sa  Marine’s at lumipat dito?”

“Hindi ko ba sinabi kung bakit?”

Hindi ito kumibo. Tinitigan siya nito ng diretso sa mga mata na wari ay may binabasa sa mga iyon. “Sige, sumabay ka na sakin,” pormal nitong sabi na tila napipilitan lang.

“You are very kind, thank You.” Matapos iyon ay mabilis na niyang dinampot ang mga gamit niya at sumunod dito.

***

“Nice car, huh!” sabi ni Ashgab nang nakasakay na siya ng magarang kotse ni Zed. “Ang laki na talaga ng ipinagbago mo, Zed…Ay! Sir, pala. Iba na talaga ang may tatay na mayaman.”

“Hindi ka pala dinaanan ni Kyle,” sabi nito.

“Bakit naman ako dadaanan n’on?”

“You used to go out with him.”

“That was before,” sagot niya dito.

“Saan ka nakatira?” tanong nito.

“Sa dati pa rin.”I’m sure na natatandaan mo pa kung saan mo ako inihatid?” Napalunok siya nang makitang naging pormal ang mukha nito. Nang araw na humingi  siya ng pabor dito noon, hindi niya nagawang tanggihan ito sa lahat ng bagay  hanggang sa magpumilit itong ihatid siya sa kanila.

Laking gulat ng lola glo at tita tam  niya nang ipakilala niya ito sa kanila. Akala yata ay nag-iba na ang taste niya sa mga lalaki. “Hey!” sabi niya diro. “Okay lang ba talaga sa iyo. Kung hindi, puwede naman ako hanggang kanto lang.”

“Isang liko na lang bahay n’yo na,” sabi nito.

“Ikaw ang bahala.” May ilang saglit ding namayani ang katahimikan bago niya nagawang magsalita muli.

“Ah, Sir, pang-ilang girlfriend niyo na ba si…Kriz?”

“Twentieth.”

“Twentieth?!” namilog ang mga mata niya sa pagkabigla.

“I’m sure na wala sa kahalati ‘yon ng bilang mga mga naging boyfriend mo.” Sinabi nito iyon sa sarkastikong tono. “Am I right?”

“Hindi naman.” Tumingin siya sa unahan. “At may sineryoso na ba kayo sa mga iyon kahit isa?”

“Ikaw, may sineryoso ka ba sa mga naging boyfriends mo?” balik tanong nito.

“No comment.” Namalayan na lamang niyang nakahimpil na sa tapat ng bahay nila ang kotse nito. “Natatandaan mo pa rin pala,” nakangiting tingin niya dito.”Luma na ang bahay namin at nakakahiya, pero gusto mong tumuloy muna?”

“Next time na lang,” sagot nito.

“Salamat ulit, ha?” Hindi na ito sumagot o nagsalita hanggang sa makababa na siya ng kotse nito. Sinundan na lamang niya ng tingin ang papalayong kotse nito nang makababa siya.

***

Kinabukasan ay magandang bulaklak ang bumungad kay Ashgab pagpasok niya sa opisina. Roses in different colors ang nakita niyang nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Para siyang hihimatayin nang malaman niya kung kanino ito galing.

Ashley,

I’m happy to see you again.

Zedrick

Hindi siya makapaniwalang naupo sa swivel chair at inamoy-amoy ang mga bulaklak. Liligawan na yata niya ako ulit, hiyaw ng isip niya. Matutupad na yata ang pangarap ko. Ikakasal na ako! Ikakasal na ako!

Napatingin siya sa telepono nang tumunog ito.

“You like them?” boses iyon ni Zed.

“Very much,” sagot naman niya. “Thanks. Hanggang ngayon nakapa-thougful mo pa rin.”

“How about dinner tonight?”

Napaawang ang labi niya at saglit siyang hindi nakapagsalita. Para bang iyon na ang pinka-imposibleng bagay na pwedeng mangyari. “That’s fine with me,” sa wakas nasagot niya.

“Susunduin kita sa inyo,” sabi nito.

“Okay.” Matagal na niyag naibaba ang telepono ay hindi pa rin siya makahuma sa labis na pagkabigla. Parang ang bilis ng pangyayari. Nananaginip lamang ba siya?

***

Nakakabigla ka naman apo,” sabi ni lola glo niya kinagabihan nang mapasukan siya nitong nag-aayos sa harap ng salamin sa kwarto niya. “Ang tagal-tagal mo nang hindi nakikipag-date, pagkatapos ngayon ay bigla mo na lang sasabihin sa aming may date ka?”

“Eh, sa bigla na alng nangyari, lola glo, eh,” tugon niya dito na busy sa paglalagay ng makeup. Kung maganda siya noon sa paningin ni Zed, dapat na mas maganda siya ngayon. Lalo na super gwapo na nito.

“Eh, sino ba ‘yang ka-date mo?” interesadong tanong nito.

Ininguso niya ng picture ni Zed na nakapatong sa kanyang dresser.

“Apo naman, seryoso ka ba?!” gulat na gulat na tanong nito at dinampot ang litrato ni Zed.

“Ano nga ba ang pangalan nito? Sid?”

“’Zed ,’ lola,” natatawang tugon niya.

“’Yong minsang naghatid sa’yo na dilaw ang sapatos at pula ang medyas?” Napangiwi pa ito.

‘Talaga nga yatang desperad ka na apo. Kahit sino na lang ay papatusin mo basta’t matupad ang pangarap mong maikasal.” Napasusmaryoses pa ito.

“Kailangang magmukha akong magandang-maganda, lola.” Nagpa-cute pa siyang humarap dito. “Pretty na ba?”

“Bakit ka pa magpapaganda, eh, hindi naman kagandahang lalaki ang ka-date mo, apo eh, wala kaming magagawa ng tiya tam mo kundi ang sang-ayunan ka nalang. Alam mo naman kami, maunawain. Sana lang ay mamana ng magiging anak niyo ang kagandahan mo.”

“Si Lola glo talaga, oo.” Napailing siya.

Mayamaya ay bumungad ang tiya tam niya sa pintuan. “O, nasa ibaba na ang sundo mo,” pagbibigay-alam nito.

“Talaga tiya tam?” Mabilis na siyang tumao at nagwisik ng pabango nagmamadaling lumabas ng kanyang kuwarto.

“Kuu, excited na excited!” komento ng lola glo niya habang kasunod ito sa kanya. “Kala mo’y kay guwapo ng ka-date niya.”

“Talaga namang magandang lalaki,” sabi ni tiya tam niya.

“Hay naku, ikaw yata ang malabo ang mata kesa sa akin tam eh!” saad pa ng lola glo niya. Hanggang sa sala ay nakabuntot ang dalawa, palibhasa, gusto makilala ang bago raw niyang suitor.

“Good evening po,” bati ni Zed sa lola glo at tita tam niya na tumayo pa.

“Good evening naman hijo,”kaswal na sagot ng lola glo niya bago luminga-linga ng tingin. Hindi pa nakontento, sumilip pa ito sa labas ng pinto. “O, nasa’n si Sid?”

“A-ako po si Zed,” napangiting pakilala nito sa sarili.

‘Ikaw naman hijo…” Bahagya pa itong kinurot ng lola glo niya sa tiyan. “Masyado kang palabiro. Kaanu-ano mo nga ba talaga si Sinedro?”

Minabuti niyang sumabad na. “Lola glo, hindi ko ‘Sid’ kundi Zedrick. At siya nga ho si Zed.”

Tumigil sa pagkurap ang mga mata ng lola glo niya habang nakatitig kay Zed. “Ikaw nga ba si Zed?” Gulat na gulat na sinuyod nito ng tingin mula ulo hanggang paa. “Aba’y paanong nangyari ‘yon?” nanlalaki ang mga matang tanong nito. “At nasaan na ang makapal mong salamin sa mata, hijo? Mukhang pinagupitan mo na rin ang makapal mong buhok.”

Napangiti lang si Zed.

“Aba’y hindi na rin pala sungki ang mga ngipin mo at pati ang bakal wala na rin”! Napatutop si bibig ang lola gloria niya sa sobrang pagkabigla.

“Naayos na po ng braces ko, lola glo,” nakangiting saad ni Zed dito.

“Aba’y natatandaan mo pa pala ang pangalan ko!” Hindi na yata makakabawi sa pagkabigla ang lola glo niya. Pagkatapos niyon ay bumaba ang tingin nito sa suot na sapatos ni Zed. “Ang galing mo nang pumorma, hijo, ah.” Sumulyap pa ito sa labas ng bahay. “At may wheels ka pala!”

“Hay naku, lola glo, lumalalim na ang gabi,” sabad niya at ikinawit ang isang kamay sa braso ni Zed. “Let’s go, Sir.”

“Sir?!” sabay pang bulalas ng lola glo at tita tam niya.

“Siya ho ang boss ko sa bago kong pinagtatrabahuhan.” Pagkasabi niyon ay inakay na niya si Zed paalis. Lumingon pa siyang muli sa lola glo at tiya tam niya na parehong nakatulala.

***

“I-Ipinareserve mo ito sa aing dalawa lang?” Halos lumuwa ang mga mata ni Ashgab nang nasa loob na sila ng isang malaking restaurant sa loob ng isang hotel. May mga tumutugtog na malamyos na tugtugin pero wala naman pakialam ang mga ito.

“That’s how I missed you,” nakangiting sabi nito. Kasalukuyan silang kumakakain sa gitna ng silid na iyon.

Umaapaw ang kaligayahan sa dibdib niya. Parang iyon ang eksena nila noon habang kumakain sila sa canteen ng university. Ang pagkakaiba nga lang ay sobrang ganda ng lugar na iyon, masasarap ang pagkain, walang taong nakamasid sa kanila at super duper gwapo ni Zed.

“Do you really mean that?” Hindi niya mapigilan ang sariling muling humanga sa kabutihang-loob nito. “H-hindi ho ba kayo galit sa akin, S-sir?”

“Just call me ‘Zed,’” sabi nito. Or just ‘Sid.’” Nagkatawanansila matapos nitong banggitin ang pangalang ibinigay ng lola glo niya.

“At ayoko  nang maririnig na hino-ho mo pa ako dahil isang taon lang naman ang tanda  ko sa’yo.”

“At madali akong kausap, Zed.” Ipinagdiinan niya ng pangalan nito.

“Good girl.” Makahulugan ang sumunod nitong mga titig. Para siyang hinihipnotismo. “You’re still the  most beautiful girl I’ve ever known, Ashely.”

“At wala bang halong bola ‘yan?” pabirong tanong naman niya dito.

“Kailan ba ako nambola? Ako pa nga ang binonola mo noon kapag meron kang ipipagawa, ‘d ba?”

“Alam mo pala ‘yon. Alam mong lumapit lang ako sa’yo noon dahil gusto kong mgpagawa ng project? Dahil wala nang ibang puwedeng tumulong sa akin kundi ikaw?”

Saglit itong natigilan. O-oo,” pagkuwa’y sagot nito. “Sino ba naman ang hindi makakahalatang lumapit ka lang sa akin noon dahil may kailangan ka?”

“Oo nga naman,” napatangong saad niya. “Ikaw pa, eh, napakatalino mo.”

“Excuse me.” Bigla itong tumayo at umalis.

Gulat na sinundan na lamang niya ito ng tingin. Marahil ay naalala lang nito ang mga nangyari noon. Akala nga niya ay pormal itong babalik sa mesa pagkagaling ng men’s room, ngunit nakahinga siya ng maluwag nang abot hanggang tainga ang ngiti nito. Hindi lamang iyon, tumayo pa ito sa harapan niya at inilahad ang palad sa kanya sa animo ay isang prinsipe. “May I dance with you, my beautiful lady?”

***

“Ashley, I need an honest answer, saad nito habang nagsasayaw sila sa gitna ng malawak na silid na iyon. Nakakilig ang pagkakalapit nilang iyon dahil halos magkayakap na sila. “Did you just decide to work in LinkWorld to be with Kyle?”

“Ano naman yang tanong yan Zed, hindi ‘no!” mabilis niyang sagot kahit iyon naman talaga ang totoong intensiyon niya noong una. “Ang tagal-tagal na naming walang communication ni Kyle. And besides, mutual attraction lang ang namagitan sa aming dalawa noon. There was never love.”

Muli itong natahimik ang ilang sandal. “M-may minahal ka bas a mga naging boyfriend mo?” pagkaraa’y tanong nito.

Honestly, wala,” prangka niyang sagot, sabay iling. “Gwapo lang kasi kaya sinagot ko. Hindi involve ang puso kaya  tuloy madali akong magsawa sa relasyon, kahit na yung mga nangliligaw pinapasakay ko lang.”

“S-so, you’ve never been in love?”

“Never,” prangka niyang sagot. “Eh, ikaw?”

“You know the answer to that.” Titig na titig na naman ito sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay mas inilapit pa nito ang katawan sa kanya. “I was in love when I was in college. Sa isang babaeng  para sa akin ay isang pinakamaganda sa lahat. Sa isang babaeng halos bantayan ko noon para lang huwag siyang mawala sa paningin ko.

Sinalubong ko ang mga mata niya. Batid niyang wala na itong ibang tinutukoy kundi siya.

“Zed, let’s forget the past,” hindi na nakatiis na sabi niya. “Ang mas mahalaga ay ang ngayon. Kung ano man ang mga nagawa ko sa’yo noon, I’m sorry.”

Tipid itong ngumiti. “Pasensiya ka na. I can’t help reminiscing the past. It helped me grow. Malaki ang naitulong sa akin ng kahapon na iyon upang magbago.

“Malaki ang naitulong mo sa akin, Ashley. Ikaw ang inspirasyon ko. Ikaw ang nagtulak sa akin upang gawin ang mga bagay na hindi ko gusting gawin noon. Binago ko sarili ko para sa’yo. Hinanap kita.

Napaawang ang mga labi niya sa pagkabigla.

“Pinuntahan kita sa inyo, pero hindi na ako tumuloy nang makita kong may bago ka na namang boyfriend,” pagpapatuloy nito. “I decided  to forget you. Until you came again. Gusto kong iwasan ka dahil sa mga nangyari noon dahil baka masaktan na naman ako, pero hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Ikaw pa rin hanggang ngayon, Ashley. I still love you. Very much.

Tigagal siya matapos itong magsalita. Iyon na ba ang ibig sabihin ng lahat? Kung bakit laging litrato ito ang itinuturo ng kanyang daliri? Kung bakit naisipan niyang hanapin si Kyle? Dahil si Kyle pala ang magdadala sa kanya rito? Kung bakit bigla siyang natakot na maging old maid at nagpasyang hanapin ang kanyang mga dating suitors?

Iyong na ba ang mga kasagutan sa mga tanong niya?

“Now that I’ve found you again, I won’t let you go.” Mahigpit nitong hinawakan ang mga kamay niya. “Marry me, Ashley, please. Marry me.”

Diskusyon

27 thoughts on “My Love is a Nerd : Chapter 7

 1. ganda ng story.. mi aral.. i like it.. more free stories pls…

  Posted by jeycel | Abril 6, 2014, 10:14 umaga
 2. oh my.ang bilis nmn..

  Posted by nesilita | Enero 19, 2014, 7:45 hapon
 3. Oj my. . Ksalan na!

  Posted by eli | Nobyembre 9, 2013, 12:53 hapon
 4. halah! wag naman sanang maghiganti si Zed .-_-

  Posted by marshmallow | Mayo 2, 2012, 3:26 hapon
 5. uhm. .sana nde muna cla maging maayus mas maganda pu sana if lalagyan pa ng konting twist. .

  Posted by pazawaiy_1901 | Abril 20, 2012, 6:53 umaga
 6. ayan my beautiful Ashley walang kahirap hirap yan huh….. hehehe…. i doubt it. . . love or paghihiganti?. . . ok next chapter. . .

  Posted by prettii_ren | Abril 18, 2012, 7:44 hapon
 7. “Now that i’ve found you again, i won’t let you go”….whaaahhh..ang sweeeeet!!.kaya lng, nkaka.bigla rin..Marry me nah agad..ayyeeee.. 🙂

  Posted by michsoliva | Pebrero 22, 2012, 10:10 umaga
 8. love it

  Posted by phrix | Enero 28, 2012, 4:14 hapon
 9. may naaamoy ako sa story…pangligalig sa kwento

  Posted by maritel go teves | Enero 12, 2012, 6:23 hapon
 10. may naaamoy ako sa story…

  Posted by maritel go teves | Enero 12, 2012, 6:22 hapon
 11. hala?!.. ang bilis naman ni zed.. parang isang iglap lang pinatawad nya na si ashley.. nakooooo…. something’s fishy here!!!.. next chapter na nga…

  Posted by aann023 | Disyembre 16, 2011, 3:22 hapon
 12. shoot! baka gagantihan ka lang nyan ash! >__< dont fall easily..

  Posted by khaye purple | Nobyembre 19, 2011, 8:53 hapon
 13. hmmmm..something wrong with zed plans..

  Posted by Liv | Nobyembre 10, 2011, 1:13 hapon
 14. kawawa nman yang c ashley, walang kamalay malay…

  Posted by Liv | Nobyembre 9, 2011, 10:40 hapon
 15. “I change my mind, I’ve realized na hindi ikaw ang hinahanap kong babae.” Zed!! Nuknukan ka ng arrgg!! guwapo!! este YABANG!! ahem! hindi bitch c zed,, asshole sya s inasta nya dun s fiancé nyang c kriz!! at sa iba pang girls in the future!! zedrick!!!

  Posted by bainisah | Disyembre 29, 2010, 8:19 hapon
 16. ayun! feel ko naghihiganti na si Zed…
  tatanggapin ni Ash ung proposal taz iiwan din xah in the end katulad ng ibang girls ni Zed…
  imposible naman atang magpropose ung lalake after all the pains she had caused him

  oh nooooo!!!

  Posted by jeh089 | Disyembre 28, 2010, 12:02 hapon
 17. Okay, dahil nag-iilusyon si Ashgab, tatanggapin niya ang proposal. Zed will make her suffer dahil paaasahin niya ito. Gawrsh, ang shady ng mabilis na proposal. Sana dumating si Kyle sa eksena para mas masaya. Love triangle na ito. 😀

  Posted by tamago | Oktubre 20, 2010, 10:10 hapon
 18. feeling ko naghihiganti sya, kawawa naman si ashley 😦

  Posted by tracy93 | Oktubre 20, 2010, 8:17 hapon
 19. OMG!! bka maghiganti c zed sa knyaa…
  gosshh… excited naa aqqq!!! SUPER!!

  Posted by Chiara | Oktubre 20, 2010, 8:02 hapon
 20. anganda..

  Posted by eizzy | Oktubre 20, 2010, 5:09 hapon
 21. yay!!!!!!!! nakakakiliggggggggggggggggg…………… pero, parang gagawin rin ni Zed yung ginawa niya sa iba niyang mga babae….. hayz, mas exciting yon, para may climax……… eeeeeeeee.. Luv it, pero sana happy ending paren… 🙂

  Posted by xxBunZxx | Oktubre 20, 2010, 4:51 hapon
 22. lam ko na sunod na mangyayari..papaasahin muna ni zed na papakasalan si ashley..gagantihan nya mun abut in the end sila pa rin..hehe=p
  pero antay ko pa rin twist ng kwento..nxt chapter plz..

  Posted by jeon | Oktubre 20, 2010, 3:38 hapon
 23. ang tagal naman nasundan….

  Posted by shannen | Oktubre 20, 2010, 11:04 umaga
 24. wow ganda na…

  Posted by ♥LYN♥ | Oktubre 20, 2010, 8:46 umaga
 25. nice ! 😀 next chapter pls …

  i think tatanggapin ni ashgab yung proposal ni Zed. tapos that’s the time na makapaghiganti si Zed. haha. tama?

  Posted by reyna | Oktubre 19, 2010, 10:25 hapon
 26. whoa ang bilis ha.. hmmm muhkang gumaganti si zed… next pls..=D

  Posted by rioangela | Oktubre 19, 2010, 10:18 hapon

Ano ang iyong masasabi sa iyong nabasa?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

TOP Calendar

Oktubre 2010
L T M H B S L
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Mga Istorya

Aming Nakaraan

%d bloggers like this: